POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Como usuario, debe ler atentamente este Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o Sitio web, pois podían sufrir modificacións. O Concello de Santiago de Compostela (en diante tamén o PRESTADOR ou o RESPONSABLE), resérvase o dereito, en todo momento e sen previo aviso, a modificar contido e información do sitio web, así como as presentes Condicións Xerais e Particulares sen que exista a obrigación de pre-avisar ou polo en coñecemento dos usuarios, sendo suficientes a publicación no sitio web. En cumprimento do RGPD (Regulamento UE 2016/679 de 27 de abril de 2016), da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais e demais normativa legal vixente na materia, pomos no seu coñecemento que os datos persoais pasarán a formar parte das nosas Actividades de tratamento.

DATOS DO RESPONSABLE

Concello de Santiago de Compostela P1507900G. Pazo de Raxoi, Praza do Obradoiro, Santiago de Compostela (A Coruña).

FINALIDADE DA RECOLLIDA DE DATOS

Os tratamentos que realicemos, como consecuencia da recollida dos seus datos a través dos formularios do sitio web, ou que nos facilite por outros medios, terán as seguintes finalidades:

 • a información dos produtos e/ou servizos ofrecidos polo RESPONSABLE, mostrados no contido das súas páxinas.
 • Responder as solicitudes de información, dúbidas, queixas ou suxestións requiridas polo Usuario.
 • Para o envío de información a través do boletín de noticias, internet, sms, fax ou calquera outro medio. O usuario debe dar o seu consentimento para estes envíos marcando a casa situada ao efecto ao pé dos formularios preparados para o envío dos seus datos.

O asinante garante a veracidade dos datos achegados e comprométese a comunicar calquera cambio que se produza nos mesmos. O non facilitar os datos persoais solicitados ou o non aceptar a presente política de protección de datos supón a imposibilidade de subscribirse, rexistrarse ou recibir información dos produtos e servizos do RESPONSABLE. Ten dereito a retirar o consentimento prestado en calquera momento. A retirada do consentimento non afectará á licitud do tratamento efectuado anteriormente.

PRINCIPIOS APLICADOS Aos DATOS FACILITADOS POLO USUARIO

 • Principio de licitud, lealdade e transparencia: Sempre imos requirir o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos que lle informaremos previamente con absoluta transparencia.
 • Limitación da finalidade: recollidos con fins determinados, explícitos e lexítimos, e non serán tratados ulteriormente de maneira incompatible co devanditos fin.
 • Principio de minimización de datos: Só imos solicitar datos estritamente necesarios en relación cos fins para os que os necesitemos. Os mínimos posibles.
 • Principio de exactitude: os datos serán exactos e, se fose necesario, actualizados.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: Os datos serán mantidos durante non máis tempo do necesario para os fins do tratamento, en función da finalidade.
 • Principio de integridade e confidencialidade: Os seus datos serán tratados de tal maneira que se garanta unha seguridade e confidencialidade adecuada aos mesmos. Debe saber que tomamos todas as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos nosos usuarios por parte de terceiros
 • Responsabilidade proactiva: O RESPONSABLE será responsable do cumprimento dos principios sinalados e adoptaremos as medidas técnicas e organizativas que nos permitan estar en condicións de demostrar o cumprimento.

LEGITIMACIÓN DO TRATAMENTO

O RESPONSABLE está lexitimado ao tratamento de datos persoais para os fins indicados, en base a:

 • O consentimento outorgado polo interesado mediante a firma dos pertinentes formularios marcando a casa incluída para tal efecto.
 • Polo cumprimento de obrigacións legais, se se desen, aplicables ao responsable do tratamento.

O interesado ten dereito a retirar o consentimento prestado en calquera momento. A retirada do consentimento non afectará á licitud do tratamento efectuado anteriormente.

CONFIDENCIALIDADE E DESTINATARIOS

O RESPONSABLE garante que ha implementado medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir a seguridade que establecen as leis na materia e evitar a alteración, perda, roubo dos datos de carácter persoal e todo tratamento ou acceso non autorizado e para protexer os dereitos e liberdades dos usuarios; a respectar a súa confidencialidade e a realizar os tratamentos de datos de acordo coas finalidades que lles corresponden. Igualmente comprométese ao cumprimento do deber de segredo. Así mesmo, garántese que o tratamento e rexistro en ficheiros, programas, sistemas ou equipos, locais e centros cumpren cos requisitos e condicións de integridade e seguridade establecidas na normativa vixente. No entanto, o anterior, (tendo en conta en todo momento as vulnerabilidades da actual tecnoloxía, así como riscos de probabilidade e gravidade variables asociadas a cada un dos tratamentos), as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables e poderían existir filtracións por actuacións dolosas de terceiros. Comunicaranse os datos a:

 • As Administracións Públicas cando cumpra.
 • Encargados de tratamento.

Non se cederán a terceiros, excepto por obrigación legal. No caso de xurdir a necesidade de ter que realizar algunha cesión a terceiros, produciríase unha información previa solicitando o consentimento expreso para tal cesión. A entidade RESPONSABLE do tratamento de datos, así como os que interveñan en calquera fase do tratamento e/ou as entidades a quen llos comunicou, están obrigadas a observar o segredo profesional e á adopción dos niveis de protección e as medidas técnicas e organizativas necesarias ao seu alcance para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal, evitando, no posible, accesos non autorizados, modificacións ilícitas, substracciones e/ou a perda dos datos, con obxecto de procurar o correspondente nivel de seguridade dos ficheiros do RESPONSABLE, segundo a natureza e sensibilidade dos datos facilitados polos usuarios do presente Sitio web.

TRANFERENCIAS INTERNACIONAIS

Non se realizarán transferencias internacionais sen o seu consentimento.

PRAZO DE CONSERVACIÓN DOS DATOS

Os datos persoais conservaranse para responder á solicitude do usuario e eliminaranse do noso sistema unha vez atendida. De darse a circunstancia do inicio dunha relación contractual, unha vez cumprida esta, os seus datos de carácter persoal gardaranse, debidamente bloqueados, segundo o que estableza a normativa sectorial vixente. A retirada do consentimento non afectará á licitud dos tratamentos efectuados con anterioridade.

FORMULARIOS DE RECOLLIDA DE DATOS

Os USUARIOS QUE NON ESTEAN DE ACORDO CON ESTA POLÍTICA NON DEBEN INTRODUCIR NINGÚN DATO A través deste SITIO WEB. A utilización de certos servizos ou solicitudes ao RESPONSABLE estarán condicionadas á previa cumplimentación do correspondente rexistro de Usuario mediante formularios. Toda a información que facilite o Usuario a través dos formularios do Sitio web aos efectos anteriores ou calquera outros deberán ser veraces. A estes efectos, o Usuario garante a autenticidade de todos aqueles datos que comunique e manterá actualizada a información facilitada, sendo responsable da información falsa ou inexacta que realice e dos prexuízos que cause ao RESPONSABLE. Nos formularios de recollida de datos, os campos sinalados con asterisco (*) son obrigatorios, indicando así que datos son necesarios. polo que, no caso de que o Usuario non facilite os datos correspondentes, o RESPONSABLE poderá deixar a solicitude sen resposta e/ou denegar o correspondente servizo. Mediante a indicación e introdución dos datos, e marcando a casa incluída para ese efecto, o usuario outorga o consentimento inequívoco ao RESPONSABLE para que proceda ao tratamento dos datos facilitados en prol das finalidades mencionadas. Marcar as casas de consentimento antes do envío dos formularios. Desta forma obtemos o consentimento e temos proba do mesmo:

[] * Lin e acepto o Aviso Legal e a Política de Privacidade

[] Marque esta casa se desexa recibir información comercial

DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE PREVENCIÓN E ERRADICACIÓN DO ACOSO DIXITAL

Temos un compromiso coa protección de datos e coa igualdade de xénero e por iso comprometémonos a garantir o respecto no tratamento de datos persoais e aos principios recolleitos na normativa en materia de protección de datos, especificamente no artigo 5 do Regulamento Xeral de Protección de Datos. Adquirimos así o compromiso de previr, sensibilizar e actuar nos supostos que teñamos coñecemento de ciberacoso, xa sexa este laboral ou sexual. A través desta declaración de compromiso, tomamos conciencia dos riscos que entrañan Internet e o TIC no relativo a este tipo de condutas e impulsamos unha cultura de respecto á intimidade das persoas e de concienciación no emprego de datos persoais. Manifestamos o noso profundo rexeitamento ao acoso laboral e ao acoso sexual ou por razón de sexo e manifestamos o noso compromiso coa prevención e erradicación destas condutas. Opómonos frontalmente ao emprego de datos persoais que supoñan tratamentos de datos ilícitos, que puidesen socavar o dereito á intimidade e privacidade dos empregados. Mostrámonos firmemente comprometidos coa protección de datos persoais, necesaria para salvagárdaa ao dereito fundamental á honra e á intimidade persoal e familiar das persoas. En consecuencia, respectamos os principios do artigo 5 do Regulamento Xeral de Protección de Datos e minimizaremos os tratamentos de datos persoais dos nosos traballadores que poidan supor un incremento do risco de condutas constitutivas de acoso. En calquera caso, teremos en conta o posible impacto en termos de xénero dos tratamentos que leve a cabo».

DATOS DO USUARIO OBXECTO DE TRATAMENTO

A través dos formularios deste sitio web solicítanse os seguintes datos que serán obxecto de tratamento: Nome, apelidos, dni, nacionalidade, dirección postal, dirección de correo electrónico, nº de teléfono e datos facilitados polos propios interesados. No caso de que o Titular facilite, en calquera momento, datos de terceiros, manifesta contar co consentimento destes e comprométese a trasladarlle a información contida neste documento.

Informámoslles que as imaxes e fotografías de persoas, (incluíndo as dos menores) que o propio RESPONSABLE puidese publicar no sitio web son propiedade do RESPONSABLE, e que, para a obtención destas, solicitouse o consentimento previo do interesado (e/ou dos pais, titores ou representantes legais). Advírtese que non deben ser utilizadas polos usuarios sen autorización previa.

COMUNICACIÓNS E APLICACIÓNS DE MENSAJERIA E VÍDEO-CONFERENCIA

O RESPONSABLE non envía correos comerciais por e-mail que non fosen previamente solicitados ou autorizados polo Usuario. Se atender a súa solicitude implicase a necesidade de pornos en contacto con Vostede, e para axilizar esa comunicación utilizásense aplicacións de vídeo-conferencia e/ou mensaxería rápida (Zoom. WhatsApp, Skype ou similares), informámoslle de que o uso deste tipo de aplicacións podería non ser segura para o intercambio de datos persoais Tamén de que os datos incorporados a estas aplicacións almacénanse en servidores que non sempre se atopan dentro do espazo da UE. Por tanto, deberá darnos o seu consentimento no momento de solicitarnos que nos comuniquemos con vostede a través de devanditos medios, sen menoscabo do seu dereito a retirar o consentimento para tratar os datos en calquera momento o que implicará a rescisión das comunicacións e non afectará á licitud dos tratamentos efectuados previamente.

EXACTITUDE E VERACIDADE DOS DATOS

O usuario é o único responsable da veracidade e corrección dos datos que remita ao RESPONSABLE, exonerándole de calquera responsabilidade ao respecto. Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de rexistro ou subscrición.

COOKIES, CONDICIÓNS DE CONTRATACIÓN E AVISO LEGAL

 • Pode ver a información sobre cookies a través da ligazón específica habilitado no sitio web.
 • Pode ver as condicións de uso do portal a través da ligazón específica habilitado no sitio web.
 • Pode acceder ás condicións de contratación a través da ligazón habilitada no sitio web, así como no momento de realizar a compra/reserva do produto ou servizo.

ACCESO A REDES SOCIAIS E/Ou Ao BLOG

Cando o usuario deixa comentarios na web, recompilamos os datos que se mostran no formulario de comentarios, así como a dirección IP do visitante e a cadea de axentes de usuario do navegador para axudar á detección de spam. No caso de que o usuario acceda ás redes sociais ou ao blog ou se subscriba a leste, informámoslle que os datos achegados serán tratados para xestionar a súa subscrición ao blog ou á lista de seguimento das redes sociais. Cando se dea de baixa, suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas para garantir a seudonimización dos datos ou destrución total dos mesmos.

O PRESTADOR tratará os seus datos co fin de informarlle das actividades, produtos ou servizos do prestador a través destas redes sociais, así como para calquera outra finalidade que as normativas das Redes Sociais permitan, pero non se fará responsable das súas propias políticas de privacidade.

PARTICIPACIÓN EN FOROS E PUBLICACIÓN DO SEU TESTEMUÑO

Lembrámoslle que as publicacións en redes sociais, blogs e sitios deste tipo mostraranse publicamente aos usuarios do sitio online e que poden ser compartidos polos mesmos. No caso de que o usuario queira participar, ou publicar a súa opinión, nos foros da web, redes sociais, blog, etc. informámoslle que os datos achegados serán tratados para atender as preguntas e suxestións propostas, e para regular a participación no mesmo. Calquera rexistro ou transmisión de datos persoais que o usuario facilite supón o coñecemento e aceptación inequívoca do [Aviso Legal] e a Política de Privacidade expostos no sitio web.

DEREITOS DOS INTERESADOS

Informámoslle que ten dereito a solicitar o acceso, rectificación, portabilidad e supresión dos seus datos e a limitación e oposición ao seu tratamento dirixíndose AO Concello de Santiago de Compostela, enviando un correo electrónico a axencialocaldecolocacion@santiagodecompostela.org; indicando como Asunto: ?protección de datos?. Ten dereito a retirar o consentimento prestado en calquera momento. A retirada do consentimento non afectará á licitud do tratamento efectuado anteriormente. Tamén ten dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control www.aepd.es se considera que poden verse vulnerados os seus dereitos en relación coa protección dos seus datos.

CAMBIOS NA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDADE

O RESPONSABLE resérvase o dereito a modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou jurisprudenciales.

LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

Para todos os efectos, as relacións entre o RESPONSABLE e os Usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes nesta Web, están sometidos á lexislación española á que se someten expresamente as partes, sendo competentes pola resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais correspondentes á xurisdición de Santiago de Compostela (A Coruña).

Ir al contenido