AVISO LEGAL

OBXECTO

Como usuario, debe ler atentamente este Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o Sitio web, pois podían sufrir modificacións. O Concello de Santiago de Compostela (en diante tamén o PRESTADOR ou o RESPONSABLE) resérvase o dereito, en todo momento e sen previo aviso, a modificar contido e información do sitio web, así como as presentes Condicións Xerais e Particulares sen que exista a obrigación de pre-avisar ou polo en coñecemento dos usuarios, sendo suficientes a publicación no sitio web.

En cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSICE), informámoslles que este sitio web, é propiedade do PRESTADOR, que, como responsable dos mesmos, pon a disposición dos usuarios o presente documento coas condicións de uso.

DATOS DO RESPONSABLE

 • Concello de Santiago de Compostela
 • CIF: P1507900G
 • Pazo de Raxoi, Praza do Obradoiro
 • email: axencialocaldecolocacion@santiagodecompostela.org
 • teléfono: 981 543 060

CONDICIÓNS DE ACCESO E USO DA WEB

A navegación polo sitio web do PRESTADOR ten carácter gratuíto para todos os Usuarios. No entanto, algúns dos servizos fornecidos polo prestador, e anunciados a través da Web, están suxeitas ao pago dun prezo determinado ás condicións xerais de contratación.

Rexistro de Usuario. Determinados servizos son exclusivos para os usuarios rexistrados; o seu acceso atópase restrinxido e poderán estar sometidos a condicións particulares que, no seu caso, substitúan e/ou modifiquen o presente Aviso Legal. Nestes casos, como requisito previo para poder acceder ao servizo, o usuario deberá rexistrarse co seu identificador e contrasinal. O uso do contrasinal é persoal e intransferible. A persoa autorizada polo PRESTADOR comprométese a facer un uso diligente e a mantela en segredo, asumindo toda responsabilidade polas consecuencias da súa divulgación a terceiros. Este rexistro efectuarase na forma expresamente indicada na propia sección do servizo.

Veracidade da información. Toda a información que facilita o Usuario ten que ser veraz. A estes efectos, o usuario garante a autenticidade dos datos comunicados a través dos formularios para a subscrición dos Servizos. Será responsabilidade do usuario manter toda a información facilitada ao PRESTADOR permanentemente actualizada de forma que responda, en cada momento, á súa situación real. En todo caso, o usuario será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice e dos prexuízos que cause ao PRESTADOR ou a terceiros. O PRESTADOR cancelará, borrará e/ou bloqueará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixasen de ser necesarios ou pertinentes para a súa finalidade, de conformidade co previsto na lexislación en materia de protección de datos. O PRESTADOR resérvase o dereito a dar de baixa a todo aquel usuario do sitio web que falsease información ou realizado un uso indebido do mesmo e incumprindo coas indicacións sinaladas nas cláusulas xerais.

Menores de idade. Se es menor de 14 anos non poderás solicitar os servizos ou produtos que aquí se ofrezan. Se estás interesado/a debes obter previamente o consentimento dos teus titores ou representantes legais, responsables últimos de todos os actos realizados polos menores ao seu cargo. Imprescindible enviar autorización asinada polos titores legais e copia do seu DNI.

Obrigación do uso correcto da Web. O Usuario comprométese a utilizar a Web de conformidade á Lei e ao presente Aviso Legal, así como á moral e de boa gana costumes. Para ese efecto, o Usuario obrígase a:

 • Non introducir, almacenar ou difundir en ou desde o sitio web, calquera información ou material que puidese resultar difamatorio, inxurioso, obsceno, ameazador, xenófobo, incite á violencia á discriminación por razón de raza, sexo, ideoloxía, relixión ou que de calquera forma atenche contra a moral, a orde pública, os dereitos fundamentais, as liberdades públicas, a honra, a intimidade ou a imaxe de terceiros e en xeral a normativa vixente.
 • Non introducir, almacenar ou difundir en ou desde o sitio web, calquera información ou material con finalidades ilícitas ou prohibidas, lesivas de dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización de equipos informáticos ou documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático do PRESTADOR.
 • Non introducir, almacenar ou difundir en ou desde o sitio web, un programa de computador, datos, virus, código, equipo de hardware ou de telecomunicacións ou calquera outro instrumento ou dispositivo electrónico ou físico que sexa susceptible de causar danos no sitio web, en calquera dos servizos, ou en calquera dos equipos, sistemas ou redes do PRESTADOR, de calquera Usuario, ou en xeral de calquera terceiro. Ou que de calquera outra forma sexa capaz de causarlles calquera tipo de alteración ou impedir o normal funcionamento destes.
 • Custodiar adecuadamente o “Nome de Usuario” e o “Contrasinal” que lle sexa facilitada polo PRESTADOR, como elementos identificadores e habilitadores para o acceso aos distintos servizos ofrecidos no sitio web, comprometéndose a non ceder o seu uso nin a permitir o acceso a eles de terceiros, asumindo a responsabilidade polos danos e prexuízos que puidesen derivarse dun uso indebido dos mesmos.
 • Non destruír, alterar, utilizar para o seu uso, inutilizar ou danar os datos, informacións, programas ou documentos electrónicos do PRESTADOR ou terceiros.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

O PRESTADOR exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada neste sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo e non se fai responsable, con carácter xeral, respecto do uso inadecuado do sitio web:

Respecto de posibles deficiencias técnicas do sitio web. Esta web foi revisada e probada para que funcione correctamente. En principio, pódese garantir o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Con todo, o prestador non descarta a posibilidade que existan determinadas causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias parecidas que fagan imposible o acceso á páxina web.

O PRESTADOR non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos e da existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos; do uso ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario a este Aviso Legal e condicións de uso; ou da falta de licitud, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e ademáns a disposición dos usuarios no sitio web, o ataque de Hackers ou terceiros á seguridade ou integridade do sistema informático

O PRESTADOR non se responsabiliza de contidos e opinións de terceiras verteduras no seu Sitio web

Determinadas partes do Sitio web poden albergar contidos publicitarios ou estar patrocinados. Os anunciantes e patrocinadores son os únicos responsables de asegurarse que o material remitido para a súa inclusión no Sitio web cumpre coas leis que en cada caso poidan ser de aplicación.

O prestador non se fai responsable baixo ningún concepto dos danos que poidan dimanar do uso ilegal ou indebido da presente páxina web.

LIGAZÓNS (LINKS) E CONTIDOS

No caso de que en nome do dominio dispuxésense ligazóns ou hipervínculos que redirixan facía outros sitios de Internet. O PRESTADOR non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e os seus contidos, posto que a función destas é informar o Usuario sobre a existencia doutras fontes de información sobre a materia en Internet, onde poderá ampliar os datos ofrecidos neste Sitio web. Por todo iso, O PRESTADOR non será responsable do resultado obtido a través de devanditas ligazóns hipertextuales nin asumirá responsabilidade algunha nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios de Internet. Igualmente, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

O PRESTADOR non se responsabiliza da información e contidos almacenados, a título enunciativo, pero non limitante, en foros, chats, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente á páxina web do prestador.

En ningún caso a existencia de sitios enlazados debe presupor a existencia de acordos cos responsables ou titulares destes, nin a recomendación, promoción ou identificación do PRESTADOR coas manifestacións, contidos ou servizos provistos.

O PRESTADOR ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colaborando de forma activa na retirada ou, cando sexa necesario, o bloqueo de todos aqueles contidos que poidan afectar ou contravenir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o usuario considere que pode existir algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, rógase notifíqueo de forma inmediata ao administrador do sitio web.

O Usuario de Internet que introduza ligazóns desde as súas propias páxinas ao Sitio web deberá cumprir coas seguintes condicións: – A ligazón unicamente vinculará coa ?home page? ou páxina principal do Sitio web pero non poderá reproducila de ningún xeito (copia dos textos, gráficos, etc.). – Queda prohibido, de acordo coa lexislación vixente en cada momento, establecer ?frames? ou marcos de calquera tipo que envolvan ao Sitio web ou permitan a visualización dos contidos a través de direccións de Internet distintas ás do Sitio web e, en calquera caso, cando se visualicen conxuntamente con contidos alleos ao Sitio web de forma que:

 • Produza, ou puidese producir, erro, confusión ou engano nos Usuarios sobre a verdadeira procedencia do servizo ou contidos;
 • Supoña un acto de comparación ou imitación desleal;
 • Sirva para aproveitar a reputación do prestixio do PRESTADOR ou resulte prohibido pola lexislación vixente.
 • O Sitio web que insira a ligazón non poderá realizar ningún tipo de manifestación falsa, inexacta ou incorrecta sobre o PRESTADOR e os seus membros.
 • En ningún caso expresarase no Sitio web onde se sitúe a ligazón que o PRESTADOR prestou o seu consentimento para a inserción da ligazón ou que doutra forma patrocina, colabora ou verifica os servizos do autor da ligazón.
 • O Sitio web que estableza a ligazón cumprirá coa lei e non poderá en ningún caso dispor ou enlazar con contidos propios ou de terceiros que:
  • Sexan ilícitos, nocivos ou contrarios á moral e aos bos costumes (pornográficos, violentos, racistas, etc..).
  • Induzan ou poidan inducir no Usuario a falsa concepción de que o PRESTADOR subscribe, apoia, adhírese ou de calquera xeito apoia, as ideas, manifestacións ou expresións, lícitas ou ilícitas, do remitente; ou resulten inapropiados coa actividade do PRESTADOR en relación ao lugar, contidos e temática da páxina web do remitente.

COOKIES, CONDICIÓNS DE CONTRATACIÓN E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

 • Pode ver a información sobre cookies a través da ligazón específica habilitado no sitio web.
 • Pode acceder á política de privacidade a través da ligazón específica habilitado no sitio web.
 • Pode acceder ás condicións de contratación a través da ligazón habilitada no sitio web, así como no momento de realizar a compra/reserva do produto ou servizo.

REDES SOCIAIS

Informámoslle que o PRESTADOR pode estar presente en redes sociais. O tratamento dos datos que os usuarios inclúan nas mesmas [facéndose seguidores do prestador nas redes sociais (e/ou realizando calquera vínculo ou acción de conexión a través destas)/destas)] rexerase por este apartado, así como polas condicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso e uso das redes sociais en cuestión e nosa propia política de privacidade, aceptadas previamente polo usuario. Queda prohibida a publicación de contidos:

 • Que sexan presuntamente ilícitos pola normativa nacional, comunitaria ou internacional ou que realicen actividades presuntamente ilícitas ou contravengan os principios da boa fe.
 • Que atenten contra os dereitos fundamentais das persoas, falten á cortesía na rede, molesten ou poidan xerar opinións negativas nos nosos usuarios ou terceiros e en xeral calquera sexan os contidos que O PRESTADOR considere non apropiados.
 • E en xeral que contravengan os principios de legalidade, honradez, responsabilidade, protección da dignidade humana, protección de menores, protección da orde pública, a protección da vida privada, a protección do consumidor e os dereitos de propiedade intelectual e industrial.
 • Así mesmo, o PRESTADOR se reserva a potestade de retirar, sen previo aviso do sitio web ou da rede social corporativa aqueles contidos que se consideren non apropiados.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

A estrutura, deseño e forma deste portal, así como, fotografías e/ou gráficos, imaxes, códigos fonte, marcas, nome comercial, e calquera elemento susceptible de protección, así como a programación, edición, compilación e outros elementos necesarios para o seu funcionamento, son propiedade do prestador ou, no caso de que fose necesario, dispón da licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web están protexidos e suxeitos aos dereitos da normativa de propiedade intelectual e industrial Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual.

Baixo ningún suposto, o acceso ao Sitio web supón a renuncia, transmisión, cesión ou licenza total ou parcial dos devanditos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, nin confire ningún dereito de utilización, tradución, adaptación, alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, dos devanditos contidos sen a previa e expresa autorización do PRESTADOR ou do terceiro titular dos dereitos afectados. Quedan a salvo os dereitos do Usuario de visualizar e obter unha copia na memoria caché do computador do Usuario, como reprodución transitoria e accesoria, sen que en ningún caso estea autorizado para comunicar a mesma a terceiros.

Están prohibidas a reprodución total ou parcial, uso, transformación, distribución, comunicación pública, posta a disposición do público e, en xeral, calquera outra forma de explotación, parcial ou total dos elementos referidos no apartado anterior sen a autorización escrita previa por parte do prestador. Calquera uso non autorizado previamente por parte do prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Para realizar calquera tipo de observación respecto de posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do correo electrónico arriba apuntado.

O PRESTADOR fará uso, en defensa dos seus dereitos de copyright e de propiedade intelectual de todas as armas legais das que poida facer uso en calquera lugar do mundo.

En todo caso se o PRESTADOR considérase prexudicada nesta materia resérvase o dereito a solicitar indemnizacións polo uso de material baixo copyright.

LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

O PRESTADOR perseguirá o incumprimento das presentes condicións, así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

Para todos os efectos as relacións entre o PRESTADOR cos Usuarios dos seus servizos, presentes nesta Web, están sometidos á lexislación e xurisdición española á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Tribunais da xurisdición á que pertence a poboación de Santiago de Compostela (A Coruña)

Ir al contenido